ul. Pańska 15a 43-332 Pisarzowice 33 8456732 moskal@rehabilitacja-pisarzowice.pl

Regulamin Siłowni

Regulamin Siłowni

Każdy Klient korzystający z siłowni w CR zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu:

 1. Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu i instrukcji korzystania z jej urządzeń.
 2. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub przepisy obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych, mogą być usuwane z siłowni.
 3. Osoba raz usunięta z siłowni nie ma prawa wstępu do niej.
 4. Z siłowni mogą korzystać osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które wykupiły karnet bądź wejście jednorazowe.
 5. Osoby korzystające z siłowni czynią to na własną odpowiedzialność.
 6. CR oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów.
 7. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
 8. Płatność za korzystanie z siłowni – tylko gotówką.
 9. Cena karnetu i wejść jednorazowych nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.
 10. Aby uzyskać fakturę, Klient powinien pozostawić pełne dane odbiorcy. Faktury są wydawane w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi i dostępne są do odbioru w recepcji.
 11. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym personel siłowni.
 12. Przed wejściem na siłownię, na czas ćwiczeń należy pozostawić karnet w recepcji.
 13. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony, siłownia zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 14. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej Klienta).
 15. CR nie uwzględnia żadnych zwrotów karnetów.
 16. Klientem może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 17. Dzieci do lat 15 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych.
 18. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 19. W siłowni obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków, palenia papierosów oraz wykonywania ćwiczeń w przypadku złego samopoczucia.
 20. W pomieszczeniach siłowni przebywać mogą tylko osoby ćwiczące, ich opiekunowie oraz personel siłowni.
 21. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia.
 22. Z siłowni może korzystać w tym samym czasie maksymalnie 8 osób.
 23. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt personelowi siłowni – w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 24. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 25. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 26. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
 27. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
 28. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 29. Każdy ćwiczący zna swoje możliwości i sam odpowiada za wykonywane ćwiczenia – pracownicy CR nie odpowiada za stan zdrowia ćwiczących.
 30. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń siłowni.
 31. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do instrukcji zalecanych przez personel siłowni.
 32. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatniach.
 33. Personel siłowni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy itp.) przyniesione na teren siłowni.
 34. Ze względów higienicznych (brzydki zapach) nie dopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą wyrzucane.
 35. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie.
 36. Ze względów higienicznych wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń).
 37. Obowiązuje zakaz ćwiczenia bez koszulek na przyrządach tapicerowanych.
 38. Pomiędzy seriami należy stosować odpoczynek około 1-2 min.
 39. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 40. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.
 41. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.
 42. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
 43. Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.
Potrzebujesz pomocy medycznej
w nagłych wypadkach?
Masz problemy zdrowotne?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji