Projekt UE

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

„Poprawa dostępności i efektywności usług medycznych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pisarzowicach”.

Celem projektu jest: zwiększenie dostępności do deistytucjonowanej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na poprawę funkcjonowania i stanu zdrowia osobą niesamodzielnych,               w szczególności do osób powyżej 65 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pisarzowicach, w ramach którego realizowane będą Indywidualne Programy Wsparcia, które zostaną poprzedzone całościową ocenę geriatryczną lub wielowymiarowa pogłębiona diagnoza stanu psychofizycznego.

Planowane efekty projektu to:

– objęcie 60 osób wsparciem w ramach funkcjonowania Domowego Domu Opieki Medycznej (m.in. rehabilitacja, terapia zajęciowa, konsultacje medyczne i dietetyczne, wsparcie                z zakresu zdrowia psychicznego).

– Wspartych 15 miejsc w programie świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu.

Wartość projektu: 1 233 399,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 048 389,86 zł

Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego

 

„Zapewnienie kompleksowej rehabilitacji dla osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia”

Celem projektu jest: przywrócenie jak największej sprawności fizycznej oraz zdolności             do aktywności zawodowej kobiet w wieku 50-59 lat oraz mężczyzn w wieku 50-64 lata                  z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia. Ponadto celem projektu jest podniesienie kwalifikacji  osób wykonujących zawód medyczny z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego                              i mięśniowego. Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie założeń „Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układy kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022.

Planowane efekty projektu to:

– objęcie 960 osób aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego kompleksową rehabilitacją

– przeszkolenie 17 osób wykonujących zawód medyczny z nowoczesnych technik rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Wartość projektu: 1 624 889,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 429 902,57 zł

oraz:

 

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Wdrożenie nowych usług w branży rehabilitacyjnej oraz usługi ozonoterapii jako sposób na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii.

 

Celem projektu jest:

– utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w NZOZ Rehabilitacja bezpośrednio dotkniętej skutkami kryzysu zdrowia

publicznego, poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej usług bezkontaktowej rehabilitacji,

– zwiększenie konkurencyjności i miejsc pracy poprzez wdrożenie nowej usługi ozonoterapii.

W ramach projektu zakupiony zostanie wysoko specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji, który umożliwi bezkontaktowe świadczenie usług rehabilitacyjnych. Ponadto uruchomiona zostanie nowa usługa ozonoterapii będąca działaniem

profilaktycznym przeciw COVID-19.

Wartość projektu: 351 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 298 435,00 PLN

 

 Zestawienie znaków z logo RPO województwa Śląskiego