Projekt UE


Justyna Noculak – Moskal NZOZ „REHABILITACJA” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Poprawa dostępności i efektywności usług medycznych poprzez utworzenie Domowego Ośrodka Rehabilitacji Środowiskowej (DORŚ) w Pisarzowicach”.

Celem projektu jest: zwiększenie możliwości korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych, zdrowotnych i opieki środowiskowej ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania i stanu zdrowia 56 osób po 65 r. ż. z terenu powiatu bielskiego zagrożonych ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 18 osób z ich otoczenia poprzez utworzenie Domowego Ośrodka Rehabilitacji Środowiskowej zapewniającego usługi rehabilitacji medycznej i psychofizycznej, organizacje opieki środowiskowej dla osób zależnych po 65 roku życia oraz wielowymiarowe wsparcie w zakresie podejmowanych aktywności zawodowej osób z ich otoczenia.

Planowane efekty projektu to:
– objęcie 36 osób wsparciem w ramach funkcjonowania Domowego Ośrodka Rehabilitacji Środowiskowej (rehabilitacja, konsultacje medyczne i dietetyczne, wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego),
– objęcie 20 osób opieką środowiskową,
– utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego umożliwiającego bezpłatne wypożyczanie sprzętu dla Uczestników Projektu,
– wsparcie 18 opiekunów osób niesamodzielnych poprzez umożliwienie im korzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, grupy wsparcia, grupy edukacyjnej, warsztatów psychologicznych oraz działań ukierunkowanych na aktywizację prozawodową.

Wartość projektu: 977 617,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 909 184, 27 PLN